Jäsenet

Region toiminta muodostuu vertaisoppimisen tapahtumista, projektityöskentelystä sekä oman organisaation jatkuvasta kehittämisestä. Tutustu alla jäseniimme, joista kukin osallistuu toimintaamme omalla tavallaan. Jäsenet jakavat esittelyissään nykyhetken toimintastatuksensa, ajatuksiaan Regiosta sekä kiinnostuksen kohteensa.

 

Aino Hatakka

VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI 

Regio tarkoittaa minulle yhdessä tekemistä ja vapautta oppia. Uskon vertaisoppimisen voimaan vastauksena aikamme haasteisiin, ja siksi se on hyvä pohja yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle. Keskeisiä osaamisalueitani ovat projektien hallinta, vihreä talous ja osallistava kehittäminen. Lisäksi olen kiinnostunut tulevaisuudentutkimuksesta ja kehitysyhteistyöstä.   

 

Esa Ojala

VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Lähdin mukaan Regioon, sillä innostuin ideasta toimia yhteisöllisesti ja ennakkoluulottomasti. Koska Region ja regiolaisten tarkoitus on oppia ja kehittyä jatkuvasti, uskon, että Regio pystyy tarjoamaan uusia ja oivaltavia ideoita eri toimijoille.

Osaamisalueisiini lukeutuvat erityisesti tiedonhankinta eri lähteistä ja sen käsittely esimerkiksi visuaaliseen muotoon sekä uudet ja kokeilevat osallistamismenetelmät. Kiinnostuksen kohteitani ovat sosiaaliset vaikutukset ja kestävyys liittyen asuinalueisiin, aineettomiin ja aineellisiin luonnonvaroihin sekä matkailuun.

 

Jaakko Tuominen

PROJEKTORI

Regio on minulle erinomainen mahdollisuus kokeilla uudenlaisia työn tekemisen ja tuottamisen muotoja. Osuuskunta mahdollistaa jäsentensä näköisen yrittäjyyden ja avaa uusia mahdollisuuksia. Päivätyökseni toimin akateemisena sekatyöläisenä. Kiinnostuksen kohteeni ovat urheilu ja kaupunki, asukkaiden itseorganisoituminen sekä kriittinen maantiede.

 

Katja Braun

HALLITUKSEN JÄSEN / VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Region sisäiset tapaamiset sekä toimeksiannot, joiden mukana olen ollut ovat antaneet minulle paljon tietoa sekä kokemuksia. Minulle on tärkeää olla mukana kehittämässä toimintaamme sekä vastata asiakkaidemme toiveisiin.  

Minua kiinnostaa  asukkaat huomioiva kaupunkikehittäminen, paikkatieton hydyntäminen sekä kestävä kehityksen periaatteiden huomioiminen. Lisäksi minulla on osaamista innovaatioprosesseista sekä tulevaisuudentutkimuksesta.

 

Lilli Siikasmaa

VERTAISOPPIJA

Regio on minulle paikka, jossa pääsen yhtäältä jakamaan omaa osaamistani muille ja toisaalta oppimaan uusia taitoja muilta kanssaregiolaisilta. Toisin sanoen Regio on oppiva osuuskunta, jossa asioita tehdään yhdessä oivaltaen!

Omaan osaamisalueeseeni kuuluu kokeileva kehittäminen, erilaiset työpajamenetelmät ja -fasilitoiminen, projektinhallinta sekä uudenlaisten toiminta- ja osallistumismallien kehittäminen. Olen kiinnostunut kestävä kaupunkikehittämisestä, yhteiskehittämisen ja  osallistamisen menetelmistä (esim. joukkorahoitus, osallistava budjetointi) sekä innovaatioalustojen toiminnasta.

 

Pauliina Ounila

VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Regiossa konkretisoituu näkemykseni vertaisoppimisen ja yhteisöllisen työskentelyn tarjoamista mahdollisuuksista. Tilaisuus ratkoa erilaisia ongelmia innostavassa porukassa ja ammentaa samalla oppia toistemme asiantuntemuksesta inspiroi minua suuresti.

Olen kiinnostunut osuuskuntamme kaltaisten yhteisöjen rakentumisesta uutta osaamista tuottaviksi toimintamalleiksi. Taustaani sisältyy osaamista muun muassa coworking-ympäristöistä, kokemuksellisesta kaupunkikehittämisestä ja kuntademokratiasta, viestinnästä sekä Saksan kielestä ja kulttuurista.

 

Annika Palomäki

HALLITUKSEN JÄSEN / VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Osuuskuntatoiminnan ohella teen päivätyönäni väitöskirjaa koulun kehittämisestä ja perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksesta. Tutkimusmenetelmien lisäksi hallitsen fasilitoinnin, työpajatyöskentelyn sekä kehittämisen menetelmiä ja uskon yhteistyön ja osallistamisen voimaan. Minulla on laajaa kansainvälistä kokemusta erityisesti Euroopan alueelta, ja seuraan mielenkiinnolla politiikkaa ja ajankohtaisia asioita.

 

Iina Sankala

VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Lähdin mukaan Regioon, koska sen yhteisöllinen työtapa ja mahdollisuus jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen samanhenkisten kannustavassa joukossa tuntuivat merkitykselliseltä. Päivätyökseni toimin sidosryhmäyhteistyön suunnittelijana tutkimushankkeessa. Tämän ohella annan panostani Region vertaisoppimistoimintaan mm. teemailtoja järjestellen. Lisäksi Region Twitter-vastaavana seurailen päivänpolttavia teemoja ja viestin toiminnastamme.

Osaamiseni ja kiinnostukseni liittyvät kaupunkeihin ja kaupunkiseutuihin: kestävään kaupungistumiseen, kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen, älykkäisiin kaupunkeihin ja liikkumisen murrokseen.

 

Jani Tartia

VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Regio on minulle yhdessä tekemistä ja uuden kokeilemista, vaihtoehtoisten ideoiden esiin tuomista, tapa pysyä mukana alan päivänpolttavissa teemoissa sekä hengaamista hyvässä seurassa.

Kiinnostukseni kohteina ovat arjen toimintojen, kokemusten ja ajallisuuksien tutkiminen kaupunkitilassa eri skaaloissa, sekä osallistavat, kokeilevat ja audiovisuaaliset tutkimus- ja kehittämismenetelmät kestävän muutoksen ajureina.

 

Laura Ojanen

HALLITUKSEN JÄSEN / VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Regiossa olen ollut mukana sen syntymästä saakka, oppimassa ja kokeilemassa mahtavien ystävien osaavassa seurassa. Olen kiinnostunut urbaanista elämisestä, ja tarkkailen ympäristöäni jatkuvasti ja loputtoman ihmetyksen vallassa. Erityisesti olen kiinnostunut urbaanista luonnosta ja kaupunkiympäristöjen tarjoamista kulttuurisista ekosysteemipalveluista.       

 

Mari Rinnekangas

VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Region jäsenet ovat mainiota porukkaa, jonka kanssa pääsee oppimaan uusia taitoja innostavalla tavalla. Pidän meidän osuuskuntaa ainutlaatuisena kokonaisuutena, koska meistä löytyy niin paljon taitavia ihmisiä, joista kullakin on omat erityistaitonsa, mutta meitä kuitenkin myös yhdistää opintojen kautta saatu tieteellinen osaaminen.

Pidän työnteossa tärkeänä sitä, että asioita tehdään kehittävällä ja positiivisella otteella. Oma aluetieteen sydänkäpyseni on osallistaminen, jonka parissa toivon pääseväni työskentelemään tulevaisuudessa. Ihmisten aktivoimisen ja toimintoihin mukaan ottamisen lisäksi olen kiinnostunut mm. ilmastopolitiikasta ja kansainvälisestä toiminnasta.

 

 

Sini Mäkeläinen

VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Regio tarkoittaa minulle uusien toimintamallien kokeilua, uuden oppimista ja ratkaisujen ideoimista hyvien ystävien ja osaavien kollegoiden kanssa. Yhdessä meillä on mahdollisuus löytää keinoja yhteiskunnan ja samalla myös itsemme kehittämiseksi. On ollut todella hienoa saada työskennellä yhdessä regiolaisten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa ja inspiroitua heidän ammattitaidostaan.  Osaamisalueitani ovat aluesuunnittelu ja kaavoitus, paikkatieto, ympäristöpolitiikka, tapahtumien järjestäminen sekä projektikoordinointi.

Eliisa Haanpää

VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Regiossa mukana oleminen on minulle mahdollisuus kehittää taitojani sekä osaamistani yhdessä taitavien ihmisten kanssa. Minulle visuaalisuus ja kauneus ovat tärkeitä elementtejä täsmällisyyttä unohtamatta. Osaamisalaani ovat ideointi, projektien hallinta, ympäristönsuojelu ja sen kestävä kehittäminen, visuaalinen esittäminen, kyselytutkimukset sekä kaupunkien tutkiminen.

 

Inna Ampuja

VERTAISOPPIJA

Regio on minulle riemukas harrastus, jossa kokeillaan ja ideoidaan yhdessä uusia lähestymistapoja. Moottoroin kollektiivimme alkutaivalta ennen siirtymistäni aluekehittämisen konsultointitehtäviin. Vertaisoppimistoiminnan moniääninen keskusteluareena takaa sen, että pysyn alan muuttuvien ilmiöiden ja tekemisen tapojen mukana - ja voin samalla viettää aikaa ystävien seurassa. Kiinnostukseni ja tekemiseni kattavat mm. kokeilevan kehittämisen, skenaariotyöskentelyn, palvelumuotoilun sekä osallistavan, leikkivän suunnittelun.

 

Jenni Raninen

VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Elämässä kiinnostavinta on uuden oppiminen ja yhdessä tekeminen. Tämän vuoksi olen mukana Regio Hubissa. Kiinnostuksenkohteitani ovat yhteiskuntapolitiikka, kaupunkitutkimus ja tulevaisuudentutkimus. Oma osaamiseni liittyy erityisesti projektien hallintaan, sosiaaliseen mediaan ja asunnottomuuskysymyksiin.  

 

Leeni Herrala

HALLITUKSEN JÄSEN / VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Regiossa parasta on se, ettei asiantuntijuuteni kehittäminen takuulla tyssää maisteriksi valmistumiseen. Olen ollut mukana alusta alkaen ja kehittänyt innolla ainutlaatuista liikeideaamme yhdessä muiden kanssa. Otan rohkeasti vastuuta ja tsemppaan muita.

Vahva kokemukseni erilaisista luottamustehtävistä ja järjestötoiminnasta on hionut työmoraaliani ja organisointikykyjäni. Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen osalta olen erikoistunut kaupunkien ja asuinalueiden kehittämiseen sekä luonnonvarojen käytön ja luonnonsuojelun suhteeseen. Sosiaalitieteiden, julkisoikeuden ja kielen- ja kulttuurintutkimuksen opintotaustani täydentävät laajaa profiiliani.

 

Milla Kolehmainen

HALLITUKSEN JÄSEN / VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Lähdin mukaan Region toimintaan, sillä haluan kehittää itseäni ja oppia uutta innostavassa porukassa. Päivätyökseni toimin ympäristökonsulttiyrittäjänä ja olen ollut mukana monissa projekteissa auttaen organisaatioita kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan.

Osaamisalueitani ovat kestävä kehitys, ympäristösertifikaatit, kuten Joutsenmerkki, erilaiset ympäristöjärjestelmät sekä kemikaaliasiat. Lisäksi minua kiinnostaa arjen ympäristöpolitiikka ja kestävä elämäntapa sekä näiden edistäminen.

 

Roosa Nääppä

HALLITUKSEN JÄSEN / VERTAISOPPIJA / PROJEKTORI

Lähdin mukaan Regioon kehittääkseni osaamistani ja verkostojani. Hyvällä porukalla osuuskunnan perustaminen ja kehittäminen on ollut todella antoisaa ja Regio onkin mahtava tapa yhdistää työ ja huvi. Eniten kokemusta minulta löytyy ympäristöohjelmiin, kansallispuistoihin ja sidosryhmätyöskentelyyn liittyvistä teemoista. Innostun helposti uusista asioista ja hyppään mielelläni mukaan uusiin projekteihin.